Er du bekymret for en af dine pårørende, som er i et misbrug? Ring 50 55 90 11 og få hjælp i dag

 

 

Pårørende-behandling på Udveje


Hvad er pårørende-behandling på Udveje

 

På Udveje tænkes behandling holistisk ud fra en oplevelsesorienteret tilgang, hvor der tages afsæt i den enkeltes udgangspunkt og ståsted. Det gøres der både i primær-behandlingen og i pårørende-behandling.

Som pårørende er man en ressource for succesfuld håndtering og behandling. Dermed er den pårørendes forståelse en afgørende faktorer i den holistiske behandling. På Udveje ved vi, at pårørende igennem lang tid, har haft fokus på den afhængige og ikke rettet blikket på egen mentale sundhed og udviklingspotentiale. Derfor vægtes pårørende-behandlingen højt, og vi ønsker at arbejde med hele familien omkring den afhængige.  I nogle tilfælde er det en kæreste/ægtefælle, evt. fælles eller sammenbragte børn. I nogen tilfælde er det ens forældre, søskende eller andet tæt netvæk f.eks venner, onkel eller ens bedstemor. I nogen tilfælde er det de professionelle relationer, der skaber netværket omkring den afhængige.

Udveje har forskellige tilbud som tilpasses den enkeltes behov og livssituation.

 

Forløbsbeskrivelser og andre mulige tilbud

 

Indhold:

Indledende og opfølgende samtale(r); under behandling og efterbehandling med familie-behandler

Inden deltagelse i pårørende-weekend har man en indledende samtale med familie-behandler, der afdækker, hvor den enkelte pårørende befinder sig i den givende situation. Nogen gange er det i forskellige faser, man kan modtage og optage behandling. Hvis man f.eks. er meget vred, kan det for nogen være et godt tidspunkt og for andre et mindre godt tidpunkt at indgå i et udviklingsforløb på. Det afhænger meget af den enkelte. På Udveje ved vi, at det er helt afgørende for udbyttet, at man selv er klar. Det kan en indledende samtale afdække og i nogle tilfælde være medhjælpende i en proces til at acceptere pårørende-behandling.

 

Fokus på

 

 • afdækning og afklaring af støtte her og nu
 • konkrete problematikker omkring pårørende-rollen
 • specifikke områder ift. at oparbejde en sundere relation

 

Weekend forløb for pårørende skal foregå sammen med andre pårørende.

 

Som pårørende til afhængige er ens fokus sjældent rettet mod en selv, og det har naturligvis store omkostninger for den mentale sundhed. For at skabe helbredelse skal det ses i helhed og derfor skal pårørende begynde at rette fokus på sig selv igen.

 

I mødet med andre i samme situation finder man både genkendelige mønstre og nye måder at være i livet på. Ved at tale om det, man ellers aldrig taler med andre om, begynder forståelsen og dermed muligheden for ny læring og mestring. Indsigt skaber udsyn, og vi ved på Udveje, at det er helt afgørende, at hele familien kan håndtere en ny tilværelse uden afhængighedens lænker.

 

Når man er klar til at tage fat, så er samspillet mellem sig selv og ligestillede oplagt.

 

Fokus på

 

 • viden om afhængighed
 • viden om pårørende generelt
 • viden om pårørende-afhængighed
 • viden om nervesystemets reguleringer
 • selvregulerings- og afgrænsningsøvelser
 • erfaringsudveklinger

 

Når man som pårørende har taget hul på det håndteringsarbejde, der er i at skabe nye livsduelige strategier i relation til sig selv og den afhængige, er det givtigt, at hele familien får, om ikke den samme forståelse, så i hvert fald et sprog at tale og arbejde ud fra.

 

Derfor tilbyder Udveje også kurser til børn, der kan ahjælpe til en øget forståelse og accept af eget (følelses)liv og omstændigheder.

 

 

Børnekurser for de 8/9 -15/16 årige; fredag eftermiddag til søndag eftermiddag

 

På Udveje ved vi, at børn kan få meget ud af at tale om det, der foregår derhjemme og ikke mindst finde ud af, at man ikke er den eneste, der oplever svære og sære ting.

 

I en turbulent opvækst, er der sjældent fokus på at lære helt basale færdigheder til bl.a. at håndtere følelser og for mange dysfunktionelle familier, er det heller ikke egenskaber de voksne besidder, fordi afhængigheden overskygger alt andet. Følelser bliver dermed farlige, både de positive og de negative, og i familier med misbrug bruges alle følelser som undskylding for uhensigtsmæssig adfærd og handling.  Børn har stor gavn af at arbejde med evner til at forstå og acceptere alle følelser og få oparbejdet egenskaber til at håndtere og regulere dem konstruktivt.

 

Det kan være hele forudsætningen for, at oplevelser i ens opvækst ikke præger en resten af livet, også selvom afhængigheden hos forældrene ændrer karakter.

 

Fokus på

 

 • Familie-mønstre
 • Roller i familien
 • Håndtering af følelser; alle følelser er ok!
 • Selvreguleringes- og afgræsnings-øvelser i hverdagen

 

Det er disse områder der skal integreres i familien, så det bliver en naturlighed og ny ’hverdagskost’.

 

Familie-møde er for den afhængige, med-forælderen og fælles børn evtuelt sammenbragte børn hvis de bor sammen med den afhængige.

 

Dette ses som en del af efterbehandlingen for at integrere den behandling alle har modtaget. Det er helt afgørende, at denne nyerhvervede indsigt og livsanskuelse inddrages i en hverdagskontekst.  Den symbiotiske tilstand, hvor familie har haft sit omdrejningspunkt om ’den usynlige elefant’, skal ændres.  Der skal fokuseres på de sunde familiemønster, hvor egne følelser er tilladte og forståelsen af at kunne være adskilt i kontakten skal integreres i familiedynamikken.

 

Dette kan være medvirkende til at forhindre skilsmisser, at børn ikke udvikler misbrugstendenser, at den sociale arv brydes, at børns selvværd ikke bunder i at over- eller underpræsterer og at hvis en skilsmisse er uundgåelig, så i det mindste forhindre at kone/mand finder ny partner med samme problematikker. Man ser en udpræget tendens til gentagelsestvang. Ved disse familiemøder er der et familieterapeutisk fokus.

 

Muligt for unge mennesker og deres forældre, hvis den afhængige endnu ikke selv har stiftet familie.

 

Fokus på

 

 • Familie-mønstre
 • Dynamikker og kommunikation
 • Roller i familien
 • Håndtering af følelser; alle følelser er ok!
 • Selvreguleringes- og afgræsnings-øvelser i hverdagen

 

Metodisk dokumentationsindsamling

 

Det er altid vanskeligt at måle på mental sundhed, fordi den ikke kan sættes på formel og samtidig veksle fra person til person.

 

Den oplevelsesorienterede tilgang efterlader dog en mulighed for afklaring for den enkelte, idet forudsætningen er at man vurderer ud fra en her- og- nu situation, som dermed kan skabe et sammenligningsgrundlag, alle kan blive klogere af. Dermed kan et evalueringsskema før og efter et forløb give et billede af egen sundhed ift. at ændre fokus fra den afhængige til sig selv.

 

Forventelige resultater

 

Når man som pårørende får et sprog, der tager udgangspunkt i sig selv og sit eget følelsesliv genvindes selvrespekt, værdighed og mentaliseringsevne. Udover, at det for alle er et godt udgangspunkt for et afbalanceret liv, så afhjælper det en øget ansvarlighed, værdighed og selvrespekt hos dem, man er tæt på. Dette er ofte i stykker i familier, hvor afhængighed er dominerende, men kan genopbygges og etableres med en fælles indsats og forståelse.