Vi sidder klar til at hjælpe dig ud af dit misbrug. Ring 50 55 90 11 og få hjælp i dag


MULTIPAKKEN

Med Multipakken har vi skabt et særligt tilbud til kommunerne. Tilbuddet er målrettet indsatsparate borgere med andre problemer end ledighed – herunder misbrug. Målet med pakken er arbejdsmarkedsrettet, men dette er ikke forgrunden i procesarbejdet.

Målsætningen er, at de borgere, der visiteres til MULTIPAKKEN, opnår hel eller delvis selvforsørgelse, og tilegner sig den fornødne selvindsigt, samt mestrer ny plan og nye indlærte strategier. Den enkelte borgers forandring er essentiel for positiv prognose.

 

VISITATION

Tilgang af borgere foregår ved løbende optag i et tæt samarbejde med kommunen. Det vurderes på en visitationssamtale, hvorvidt borgeren er i målgruppen, og om vedkommende vil være i stand til at profitere af MULTIPAKKEN

ANTAL OG VARIGHED

I en typisk MULTIPAKKE er der, på hvert niveau, plads til 6-12 borgere ad gangen. Alle forløb er individuelle – også tidsmæssigt – og  tilpasset den enkelte borgers behov.  Deltagernes forløb foregår forskudt i parallelle forløb med de dynamiske synergier, som dette naturligt afstedkommer.

INDHOLD

MULTIPAKKEN består af elementer som fysisk arbejdsopgaver, undervisning, gruppearbejde og individuelle udviklingssamtaler. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret indsats. Alle mennesker er unikke, med egen historie og egen måde at opleve verden på, og vi har som udgangspunkt et særligt fokus på relationelle kompetencer. I vores

 

Vi har opdelt MULTIPAKKEN i fire fokusområder.

1. – AFKLARING OG MOTIVATION

 
Fokus i forløbet vil være en konkret undersøgelse af, hvad der – hos den enkelte borger – skal forandres for at opnå selvforsørgelse.
Sammen med borgeren udarbejdes en individuel handleplan, og borgeren hjælpes til løsning af de, for en positiv proces, umiddelbare forhindringer.
MULTIPAKKEN’s medarbejdere vil stå for relationssamarbejdet og gennem inddragelse af den enkelte borgers håb og ressourcer, hjælpe til større selvindsigt og tilegnelse af en ny og mere hensigtsmæssig plan. Hensigten er, at borgeren så hurtigt som muligt tager ejerskab for sin egen direkte vej og derved sikrer, at noget nyt og konstruktivt sker. Derved minimeres sandsynligheden for gentagelse af de nederlag, der ofte har været alt for mange – blandt andet i form af adskillige praktikforløb. Vi øver sunde morgen-, dags- og aftenrutiner
 
2. – PROCES OG FORANDRING
 
I de fleste tilfælde vil UDVEJE.DK stå for det forandringsarbejde, som er essentielt for succes. Fokus vil her i anden fase være på den enkeltes misbrug og afhængighed. Påvirkningen og forandringen vil blandt andet ske gennem undervisning, gruppearbejde, individuelle samtaler og historiefortælling.
Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt misbrugsforløb, der løbende bliver justeret i forhold til borgerens udvikling på de forskellige fokusområder.
Målet med behandlingen er, at borgeren tilegner sig en større forståelse og indsigt i de individuelle udtryk af afhængigheden, og derigennem tilegner sig redskaber, der i dagligdagen kan hjælpe denne til at undgå faldgruber og derved forblive ædru eller stoffri.
Der kan i særlige tilfælde være behov for eksterne samarbejdspartnere såsom psykiatrisk udredning, afgiftning og eventuel stabilisering eller lignende. Dette afklares ligeledes individuelt og i tæt samarbejde med kommunens myndighedspersoner.
 
3. – SELVFORSØRGELSE, HERUNDER ARBEJDE OG/ELLER UDDANNNELSE.
 
I tredje fase fokuserer vi konkret på selvforsørgelse – herunder arbejde og/eller uddannelse. Vi arbejder konkret med tilbagefaldsforebyggende opgaver og mestring af samme, og så arbejder vi med “gentagelsen”, så nye sunde mønstre og rutiner bliver til hverdag. Vi hjælper borgeren til løsning af de mentale og praktiske problemstillinger der – på kort eller længere sigt – måtte forhindre målopfyldelse.
 
4. – VEDLIGEHOLDELSE OG FASTHOLDELSE I JOB
 
For at underbygge successen og sikre stabilitet og målopfyldelse på længere sigt, er opgaven i fjerde fase, gennem mentorarbejde, rådgivning, coaching samt efterbehandling, at støtte borgeren til fastholdelse i job eller uddannelse. Borgeren vil i forløbet arbejde med- og undervises af flere forskellige rådgivere, men fra start til slut er vedkommende borger fast tilknyttet sin egen faste rådgiver.


Morten fandt UDVEJE og MULTIPAKKEN blev hans vej ud af et årelangt misbrug.

Hør Morten fortælle sin gode historie om sin vej ud af sit misbrug